- Startsida
- Yoga
- Medicinsk Qi-gong biyunmetoden
- Klassisk massage
- Bindvävsmassage
- Kurser
- Kontakt

Yoga

Yogan jag undervisar i har jag tagit med mig från de olika lärare jag haft under mitt liv. Den är lugn, mjuk och kraftfull den ger oss smidighet styrka och balans.

Undervisningen är sammansatt av rörelser, avslappning, andningsövningar och meditation. Kurserna är terminsvis på KroppArt. Även kortkurser finns att erbjuda.

Yoga är ett system av psykofysiska övningar med målet att behärska kropp och psyke och nå ett tillstånd av inre stillhet och insikt i verklighetens sanna natur.

Det som här i landet kanske främst förknippas med yoga är i mer eller mindre akrobatiska kroppsställningar. Sådana ställningar förekommer i flertusenåriga avbildningar i olika kulturer, exempelvis i Syd- och Centralamerika, Egypten och Indien. Den Yoga som är vanligast förekommande i Sverige idag har utvecklats på den indiska kontinenten, och det är främst den yogan som skall beskrivas här.
En av mina utbildningar är i Satyanandas skola som jag varmt rekomenderar er som vill lära er yogans djupa innehåll. Besök gärna deras hemsida www.sys.se

Asanas
Asanas är vridande, böjande och sträckande kroppsställningar som ska hållas kvar orörliga under en viss tid samtidigt som andningen kontrolleras. Asana betyder lätt, och det är meningen att ställningarna skall intas på ett lättsamt sätt, utan att de forceras fram. Regelbunden övning medför att ställningarna som från början tycks vara omöjliga så småningom kan intas utan svårigheter.

Yogaställningarna uppges förbättra blodcirkulationen, vila nerverna, samordna körtelfunktionerna och hålla ryggrad och leder rörliga. Då övningarna har en kraftig inverkan på kroppen bör en kvalificerad lärare välja de ställningar som ska ingå i ett dagligt träningsprogram så de passar individens psykiska och fysiska konstitution. Övningarna syftar till att harmonisera kroppen och anpassa den till den andliga utvecklingen. I och med att medvetandet vidgas, t.ex. genom meditation, måste också kroppen följa med i utvecklingen om inte balansen skall rubbas.

Pranayama är detsamma som kontroll över livskraften genom andningskontroll. Ordet kommer från prana (livsenergi) och ayama (att behärska, styra). Genom vissa andningstekniker kan man lära dig att få kontroll över pranaströmmarna i kroppen. Eftersom andningen anses vara när förknippad med livs- och tankeprocesserna, kan även dessa påverkas genom andningskontrollen.
Andningen har tre huvudfaser: inandning, utandning, och andningspauserna, Genom att forcera eller förlänga in- och utandning i vissa rytmer, genom växelvis andning genom höger eller vänster näsborre och genom att anpassa pauserna till de andra andningsfasernas längd kan pranaströmmarna och därmed även andra processer i kroppen påverkas.

Yoga Nidra - Djupavslappning
Swami Satyananda har ur den tantriska traditionen fört vidare en mycket effektiv och omtyckt form av djupavslappning som kallas yoga Nidra(yogisk sömn), som löser upp såväl fysiska, som mentala och emotionella spänningar. Ett av målen med yoga nidra är att försätta kroppen i djupsömn men samtidigt behålla sinnet vaket och uppmärksamt. Under detta avslapnande tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Detta medför naturligtsvis att yoga nidras användningsområden är många, framför allt inom området självpåverkan.

Meditation
Efter asanas, pranayama och yoga nidra är sinnet mer mottagligt för det sista steget - meditation. Meditation (dhyana) är ett medvetande tillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditations tekniker.

 

Patanjali beskriver åtta steg i yogan:

1. Yama: 5 grundläggande etiska regler för människans sociala relationer, innefattande bl.a. icke-våld (ahimsa)
2. Niyama: 5 grundläggande etiska regler för människans personliga livsföring.
3. Asans: energibalanserande kroppsställningar.
4. Pranayama: kontroll över livsenergin genom andningskontroll.
5. Pratyahara: tillbakadragande av sinnena från sina objekt.
6. Dharana: fullständig koncentration (fokuseringsförmåga)
7. Dhyana: meditation
8. Samadhi: identifiering. Detta är slutmålet, det totalt vibrationsfria medvetandetillstånd som innebär en integrering i allmedvetandet, det kosmiska självet, där subjekt och objekt sammanfaller.

Indisk Yoga
Ordet Yoga är sanskrit och kommer ifrån roten yuj, som betyder såväl att förena som att tämja, behärska, och som hänger samman med latinets yugum, vårt ”ok”. Yoga står således både för en förening, sammanlänkning och behärskning, disciplin.

Den indiska yogan är ett komplext system av psykofysiska övningar som omfattar bl.a. stränga levnadsregler, en vegetarisk diet, särskilda energibalanserande kroppsställningar, andnings- och koncentrationsövningar samt meditation. Yogans syfte är en stegvis harmonisering av människan med målet att nå helhet: en (åter-) integrering av det individuella självet i det kosmiska självet eller allmedvetandet, vilket också kan beskrivas som jagets förening med Gud. En sådan integrering uppnås genom att tömma medvetandet på allt innehåll och stilla sinnet. I detta tillstånd anses insikt kunna nås i de orsakssammanhang som ligger till grund för världen och kosmos.

Den indiska yogan har gamla anor. Den utövades redan i de förariska indiska högkulturerna runt 3000 år f. Kr. De första yoga-metoderna finns beskrivna i vedaskrifterna. En av de i väst mest kända yoga-handledningarna är Yoga-sutras (sutra = ledtråd) som skrevs av Patanjali ca 300 år f. Kr. och består av korta aforismer. Den utgör en koncentrerad sammanfattning av yogasystemet som antagligen skulle tjäna som minnesstöd för yogalärjungarna. Yogan har traditionellt lärts ut från lärare till lärjunge. Denne andlige ledare eller mästare kallas Guru, vilket betyder ”den som leder från mörker (gu) till ljus (ru, betyder även att frigöra).

Foto: Per Sahlström